Patyriau diskriminaciją. Ką daryti?

Kiekviena(s) gyventoja(s), susidūrusi (-ęs) su galima diskriminacija, turi teisę pateikti skundą lygių galimybių kontrolierei (-iui). Šis skundas privalo būti išnagrinėtas per tris mėnesius.
Pateikti el. skundą.

Jei įtariate, kad susidūrėte su diskriminacija, seksualiniu priekabiavimu arba priekabiavimu, bet nesate tuo tikri, kviečiame pasikonsultuoti su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Tarnybos teisininkės ir teisininkai padės įvertinti situaciją ir patars, kokių veiksmų galite imtis.

Susisiekti galite:
el. paštu lygybe@lygybe.lt.
Telefonu 8 5 205 0640.
Pateikdami elektroninę užklausą: www.lygybe.lt/klauskite.

Kas yra diskriminacija?

Tiesioginė diskriminacija yra elgesys, kai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės*, kalbos, kilmės, socialinės padėties**, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės bei religijos asmeniui taikomos mažiau palankios sąlygos negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam žmogui.

* Pilietybė – Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių ir jų šeimos narių pilietybė. 
** Socialinė padėtis – fizinio asmens įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ar mokymasis ir studijos mokslo ir studijų institucijose, turima nuosavybė, gaunamos pajamos, teisės aktuose nustatytos valstybės paramos poreikis, šeiminė padėtis ir (arba) kiti su asmens finansine (ekonomine) padėtimi susiję veiksniai.

Seksualinis priekabiavimas – tai nepageidaujamas užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas pažeminti žmogaus orumą, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką. Seksualiniu priekabiavimu taip pat laikomas elgesys, kai tikslingai nesiekiama pažeminti žmogaus orumo, bet tokiu elgesiu yra sumenkinami garbė ir orumas, sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.  

Priekabiavimas – tai nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.

Lietuvos lygių galimybių įstatymai draudžia diskriminuoti asmenis šiose srityse:

 • darbo santykių srityje (darbe, įsidarbinimo metu);

Pavyzdžiui:
1) Ieškoma „vadybininkė-konsultantė“, pageidautina, 35–45 metų amžiaus mergina. Vyresnei pareiškėjai telefonu buvo pareikšta, jog, kadangi darbe reikia naudotis kompiuteriu, ji yra per sena (apie tikruosius jos įgūdžius niekas neklausė). 
2) Darbuotojai siūloma „permiegoti“ dėl vaidmens spektaklyje. Teatro vadovo neleistini veiksmai buvo pripažinti seksualiniu priekabiavimu

 • švietimo įstaigų, kitų švietimo tiekėjų bei mokslo ir studijų institucijų veikloje;

Pavyzdžiui, mokytoja pamokos metu pateikia informaciją, kuri žemina homoseksualius asmenis. Tokie mokytojos veiksmai formuoja neigiamą požiūrį į neheteroseksualius žmones bei skatina diskriminavimą.

 • prekių ir paslaugų teikimo srityje;

Pavyzdžiui:
1) Vairavimo instruktorius uždeda mokinei ranką ant kojos ir ją glostydamas liepia sukti į kairę.
2) Internete skelbiama, kad apartamentus gali užsisakyti tik jaunesni nei 50 metų amžiaus asmenys. Toks nepagrįstas paslaugų teikimas diskriminuoja vyresnius asmenis

 • valstybių ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veikloje;

Pavyzdžiui, valstybinė institucija skiria premiją asmenims iki 35 metų. Meilės Lukšienės premijos teikėjai diskriminavo vyresnius nei 35-erių metų amžiaus pedagogus

 • organizacijų (asociacijų) veikloje.

Pavyzdžiui, asociacija priima tik lietuvių kilmės asmenis.

Diskriminacijos apibrėžimo schema. Nustatant diskirminaciją yra vertinama, ar yra sutaptis tarp diskriminacijos pagrindo ir srities. Pagrindas diskriminacijai gali būti lytis, negalia, amžius, rasė, tautybė, kalba, kilmė, etninė priklausomybė, pilietybė, tikėjimas, religija, įsitikinimai ar pažiūros, lytinė orientacija, socialinė padėtis. Sritys, kuriose draudžiama diskriminuoti yra valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų sritis, švietimo įstaigų, mokslo ir studijų sritis, darbo santykių sritis, vartotojų teisių apsaugos sritis ir organizacijų arba asociacijų sritis.

Lygių galimybių įstatymai netaikomi:

 • šeimos ir privataus gyvenimo srityse;
 • religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, jų arba jų narių įsteigtoms organizacijoms siekiant įgyvendinti savo tikslus;
 • lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu asmenis vienijančioms organizacijoms sprendžiant narystės ir darbo šiose organizacijose klausimus, kai dėl organizacijos vienijimosi pagrindo tai yra įprasta, teisėta ir pateisinama;
 • žiniasklaidos turiniui

Diskriminacija nėra laikomos šios Lygių galimybių įstatyme bei  Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme numatytos išimtys:

 • speciali moterų apsauga nėštumo, gimdymo ir vaiko žindymo metu;
 • skirtingi karo prievolės reikalavimai moterims ir vyrams;
 • skirtingas moterų ir vyrų pensinis amžius;
 • skirtingi moterų ir vyrų darbo saugos reikalavimai;
 • tam tikras darbas, kurį atlikti gali tik konkrečios lyties asmuo;
 • įstatymų nustatytos specialios laikinosios priemonės, taikomos siekiant paspartinti faktinės vyrų ir moterų lygybės įtvirtinimą. Įgyvendinus moterų ir vyrų lygias teises ir vienodas galimybes, jos turi būti atšauktos;
 • skirtinga tam tikrų bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos;
 • prekių pardavimas ar paslaugų teikimas vien tik ar visų pirma vienos lyties asmenims. Tokias sąlygas turi pateisinti teisėtas tikslas ir jo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.
 • įstatymų nustatyti apribojimai dėl amžiaus, kai juos pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis;
 • įstatymų nustatytas reikalavimas mokėti valstybinę kalbą;
 • draudimas dalyvauti politinėje veikloje (taikomas įstatymų nustatytais atvejais);
 • įstatymų nustatytos dėl pilietybės taikomos skirtingos teisės;
 • įstatymų nustatytos specialios priemonės sveikatos apsaugos, darbo saugos, užimtumo, darbo rinkos srityje siekiant sukurti ir taikyti integraciją į darbo aplinką garantuojančias ir skatinančias sąlygas bei galimybes;
 • įstatymų nustatytos specialiosios laikinosios priemonės, taikomos siekiant užtikrinti lygybę ir užkirsti kelią lygių galimybių pažeidimui lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu;
 • situacija, kai dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų vykdymo sąlygų tam tikra žmogaus savybė yra esminis ir lemiamas profesinis reikalavimas. Šis reikalavimas turi būti teisėtas ir proporcingas;
 • atvejai, kai ribojimų, specialių reikalavimų arba tam tikrų sąlygų dėl asmens socialinės padėties teisinį reguliavimą pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis;
 • atskirų sporto varžybų žmonėms su negalia rengimas;
 • lengvatų teikimas amžiaus, negalios bei socialinės padėties pagrindu, kai tai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.
Scroll to Top