Kodėl smurtas šeimoje yra lyčių nelygybės klausimas?

Absoliuti dauguma smurtą patyrusių asmenų Lietuvoje yra moterys. Absoliuti smurtautojų artimoje aplinkoje dauguma – vyrai. (2022 metų duomenimis, Lietuvoje 76 proc. visų nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių asmenų yra moterys, o 86 proc. įtariamųjų smurtu – vyrai.) Net ir tais atvejais, kai nuo smurto nukenčia vyrai, jie dažniau nukenčia nuo kitų vyrų, nei nuo moterų. Tad kalbant apie smurtą artimoje aplinkoje matome, kad lytis yra lemiamas veiksnys jam pasireikšti. Tokią situaciją lemia visuomenėje vyraujantys lyčių stereotipai, lyčių normos ir istoriškai susiklostę nelygiaverčiai galios santykiai tarp moterų ir vyrų. Pavyzdžiui, vyrų viršenybės prieš moteris viešojoje ir artimoje aplinkose akcentavimas („vyras – šeimos galva“, „vadovauti turi vyrai“ ir pan.) bei moterų subordinacijos vyrams palaikymas socialinėse ir kultūrinėse praktikose („moteris turi paklusti / klausyti savo vyro“, „moterų vieta virtuvėje“, „moterys turi kurstyti šeimos židinį“ ir pan.). Kai nuostatos ir praktikos palaiko mintį, kad moteris savo socialiniu statusu yra žemesnė už vyrą, atsiranda aiški galios disproporcija bei didėja tikimybė, kad ši galia pasireikš žalingomis praktikomis, tokiomis kaip moterų žeminimas, diskriminacija, seksizmas, mizoginija, smurtas artimoje aplinkoje, kitomis smurto dėl lyties formomis.

Smurtu dėl lyties (arba smurtu lyties pagrindu) vadinamas prieš asmenį nukreiptas smurtas dėl to asmens lyties, lytinės tapatybės ar lyties raiškos arba darantis neproporcingą poveikį tam tikros lyties asmenims (Europos lyčių lygybės institutas). Smurtu dėl lyties laikomas intymaus partnerio smurtas (smurtas prieš moteris artimoje aplinkoje), moteriškų genitalijų žalojimas (angl. female genital mutilation), seksualinis smurtas, prievartavimai, seksualinis priekabiavimas, priverstinės santuokos, prekyba žmonėmis seksualiniam išnaudojimui (sekso vergija), nužudymai dėl garbės (angl. honors killing).

Smurtas artimoje aplinkoje

Smurtas artimoje aplinkoje yra esamo ar buvusio partnerio, sutuoktinio ar globėjo sisteminė prievarta, galinti pasireikšti įvairiomis formomis (fiziniu, psichologiniu, seksualiniu ar ekonominiu smurtu). Šios prievartos tikslas – įbauginti ir kontroliuoti artimais ryšiais susijusį asmenį. Daugiau apie tai: Kaip atskirti smurtinius santykius?

Kontroliuojant siekiama, kad partnerė taptų pavaldi ir priklausoma: ji atribojama nuo paramą galinčių suteikti žmonių, atimami ištekliai ir kitos priemones, galinčios užtikrinti nepriklausomybę ir gebėjimą ištrukti iš smurtinių santykių.

Smurtas artimoje aplinkoje gali pasireikšti viena arba keliomis iš šių formų:

Smurtas artimoje aplinkoje gali pasireikšti viena arba keliomis iš šių formų:

Fizinis smurtasPsichologinis smurtas
Daiktų į partnerę mėtymas
Tampymas už plaukų
Stumdymas
Mušimas ir spardymas
Fizinis žalojimas ir t.t.
Pravardžiavimas
Bendravimo su kitais asmenimis, pvz., draugais, šeimos nariais, ribojimas
Mėginimas supriešinti su vaikais
Grasinamai pakenkti nukentėjusiajai svarbiems žmonėms
Augintinių kankinimas ir t.t.
Seksualinis smurtasEkonominis smurtas
Vertimas mylėtis prieš moters valią
Besimylint, vertimas daryti tai, kas nepriimtina
Grasinimas palikti, jei nesutiks mylėtis su smurtautoju
Melavimas, kad mylintis naudojamos apsaugos priemonės ir t.t.
Nukentėjusios išlaidų kontroliavimas
Draudimas dirbti
Nukentėjusiajai priklausančių daiktų gadinimas
Draudimas naudotis šeimos pinigais ir t.t.

Skirtingos smurto formos dažnai naudojamos kartu.  

Fizinis smurtas

Fizinio  smurto  samprata  apima  plakimą,  deginimą,  spardymą,  stumdymą,  kandžiojimą,  žalojimą  arba žudymą naudojant įvairius daiktus ar ginklus. Šis smurtas dažnai naudojamas kartu su seksualiniu smurtu.  

Fizinis smurtas yra veiksmas, kuriuo siekiama sukelti skausmą ir (arba) sužaloti. Kaip ir kitų smurto formų atveju, pagrindinis tikslas yra ne tik sukelti fizinį skausmą, bet ir apriboti kito asmens apsisprendimo laisvę. Fiziniu smurtu siunčiama aiški žinutė nukentėjusiam asmeniui: „Galiu tau daryti tai, ko nenori.“ Tokiu smurtu išryškinami socialinės galios skirtumai arba siekiama prievarta patenkinti konkrečius smurtautojo poreikius. Smurtas intymiuose santykiuose (dar vadinamas smurtu šeimoje) yra labai skaudi problema visame pasaulyje. Europos Tarybos duomenimis, jis yra pagrindinė 16–44 metų amžiaus moterų mirties ir negalios priežastis[2]. Smurtas sukelia mirtį ir sutrikdo sveikatą dažniau nei vėžys ar eismo įvykiai.

Fizinio smurto pasitaiko ir intymiuose jaunų žmonių santykiuose. Poros nebūtinai turi dalintis bendru gyvenamuoju plotu ar turėti vaikų, kad būtų fiziškai smurtaujama. Ši priežastis gali tapti kliūtimi  prabilti apie intymaus partnerio smurtą. 

Su smurtu viešose erdvėse dažnai susiduriama dėl prielaidų ir lūkesčių, siejamų su socialiniais moterų ir vyrų vaidmenimis. LGBT* ar žmonės, priskirti šiai grupei, gali patirti smurtą – užgauliojimus, pravardžiavimus, grasinimus ir išpuolius.

Psichologinis smurtas

Dažnai manoma, kad žodžiai nežeidžia. Verbalinius išpuolius dažnai mokoma ignoruoti. Tačiau, kai jie tampa reguliarūs ir sąmoningai nukreipiami į žmogui jautrius klausimus, šiuos išpuolius tikslinga vertinti kaip psichologinį arba žodinį smurtą.

Visaverčius santykius puoselėjantys partneriai žino ir pripažįsta vienas kito jautrias vietas ir imasi atsargumo, kad  neįskaudintų.  Tačiau  smurtautojas ypač stengiasi užgauti žodžiais ir tonu. Užgauliojimai apima žeminimą (privačiai ar prieš kitus), šaipymąsi, keiksmažodžių, kuriuos ypač nepatogu girdėti kitiems, vartojimą, blogų dalykų kitam apie jo artimus žmones (šeimos narius, draugus) sakymą, grasinimus panaudoti įvairias smurto formas prieš auką arba prieš jai brangius žmones. Psichologinis smurtas gali būti susijęs su nukentėjusio asmens aplinka, pavyzdžiui, religija, kultūra, kalba, (numanoma) lytine orientacija ar tradicijomis. Smurtautojas sąmoningai pasirenka tuos jautrius aspektus, kurie leidžia skaudinti, žeminti ir bauginti žmogų.

Psichologinis smurtas apima izoliavimą, pajuokimą, žeminimą, pravardžiavimą, kontroliavimą, su kuo asmuo gali matytis, ką dėvėti. Tai gali būti grasinamieji veiksmai (be fizinio ar žodinio smurto elementų), kai primenami ankstesnio smurto epizodai arba asmuo sąmoningai ignoruojamas ar neprižiūrimas.​

Seksualinis smurtas

Seksualinis smurtas apima visas priverstinio lytinio akto formas, įskaitant prievartinius seksualinius nepageidaujamus veiksmus (paprastai pasikartojančius ir likusius be atsako), seksualinius užpuolimus ar nepageidautinus seksualinio pobūdžio žodinius ar fizinius veiksmus, intervenciją  į lyties organus, išangę ar bet kurią aukos kūno dalį lyties organu, daiktu ar bet kokia kita kūno dalimi naudojant jėgą, prievartą, bauginimą arba pasinaudojant tuo, kad asmuo negali duoti sutikimo, asmeninių žmogaus ribų peržengimą (tikslingai pažeidžiant šias ribas), seksualinį ignoravimą siekiant nubausti, kito asmens vertimą žiūrėti (ir kartais imituoti) pornografiją. 

 Ekonominis smurtas

Šis smurtas gali būti kitų jo formų pasekmė arba priežastis. Pasaulio ekonomikos tendencijos rodo, kad vienas iš neoliberalios globalizacijos rezultatų yra skurdo feminizacija (moterys būna labiau ekonomiškai pažeidžiamos nei vyrai). Šeimoje moterys taip pat būna labiau ekonomiškai pažeidžiamos. Tačiau gera moters ekonominė padėtis nebūtinai pašalina smurto grėsmę santykiuose, nes ši aplinkybė gali sukelti konfliktus dėl statuso ir smurtinių santykių nutraukimo.

Ekonominis smurtas yra nuosavybės užgrobimas, būtinų išteklių atėmimas, uždarbio kontroliavimas, draudimas  dirbti  ir  asmens pašalinimas  iš  sprendimų  priėmimo  proceso.  Daugybėje  šalių ekonominis smurtas yra įteisintas, pavyzdžiui, kai vyrui suteikiama visa teisė disponuoti žmonos nuosavybe arba žmonių grupėms neleidžiama dalyvauti rinkimuose.

Daugiau informacijos apie tai, kaip atpažinti smurtą ir jį įveikti, ieškokite www.visureikalas.lt

Scroll to Top